SEOJET

Chọn từ khóa chính

 • Vào SERPLAB, dowload bộ từ khóa về
 • Giữ lại 3 cột: Keyword, URL, Volume
 • Dùng Custom Sort theo URL (trước) + Volume (sau)
 • Tô màu từ khóa có lượng search cao nhất / từ khóa chuyển đổi làm từ khóa chính

 

Setup chiến dịch

Setup tên miền

 • Vào SEOJET
 • Tạo Project mới
  • Chọn Country for Google RankingsThailands.
  • Is this local site, chọn NO

Setup SEO Power Pages

 • Chỉ cần nhập Main Keyword (từ khóa chính)
 • Setup hết cho mỗi PageSEO

Điều phối anchortext

 • Chọn mật độ anchortext thị trường. Vào Top 10 Competitors, chọn Use Top 10
 • Setup 5 anchortext / URL 1 tháng, mật độ anchortext tự nhiên theo gợi ý

Cách plan anchortext

 • Xem gợi ý còn thiếu anchortext loại nào, chọn anchortext phù hợp (Blended Anchors / Exact Match Anchors / Natural Anchors) – lựa từ trên xuống dưới
 • Chọn Add New Link
  • Tích chọn Link is in process
  • Điền anchortext, Save

Lên plan cho trang chủ

 • Làm cuối cùng, tương tự như các bước trên
 • 5 anchortext / tháng

 

DEMO: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15AAig3kJcQwy3VXOJKzmQoU9jFbr1lTUm6IIc5tnDzs/edit#gid=169533023