Onpage

Ưu tiên tối ưu

 • Tracking vị trí từ khóa bằng SERPLAB (tab KeywordMap)
 • Viết hàm CHECK kiểm tra Keyword đã lên đúng từ khóa
 • Tạo thêm cột Ưu tiên Onpage, sort từ cao tới thấp ( 1 tới 0)
 • Copy URL mong muốn qua cột Ưu tiên Onpage (chỉ lấy URL đã lên đúng TOP)
 • Sort lại theo cột thứ tự, copy URL trong cột Ưu tiên Onpage qua tab Onpage

 

Checklist

 • Tiêu đề: chứa từ khóa + hấp dẫn + tham khảo TOP 10 đối thủ
 • Meta description: chứa từ khóa + trả lời ngắn gọn được mong muốn người dùng
 • Đoạn mở đầu: chứa từ khóa + tóm tắt được nội dung của bài viết
 • Các thẻ H (H2, H3…): tóm tắt được nội dung đoạn văn + chứa từ khóa chính xác / biến thể
 • Bố cục: ưu tiên dùng câu ngắn, đoạn văn ngắn
 • Liên kết nội bộ: làm riêng trong phần Liên kết nội bộ
 • Định danh thương hiệu
 • Outlink: có outlink ra trang uy tín cùng lĩnh vực (từ 3 – 4 link/ bài viết 800 – 1.000 từ)
 • Hình ảnh: có hình ảnh minh họa, 3 – 4 tấm bài viết 800 – 1.000 từ
 • Video: chèn video Youtube, ưu tiên video của doanh nghiệp
 • Schema: dùng Schema rating / Event / FAQ (dùng plugin kk Star Ratings, WP SEO Structured Data Schema)