QUY TRÌNH SEO

Phần 8: Thực hành xây dựng Link Building

Thực hành Link Building

 

Tìm backlink chất lượng của đối thủ

 • Tìm danh sách Top 10 đối thủ Việt Nam và Top 10 đối thủ nước ngoài (Mỹ).
  • Ưu tiên chọn đối thủ vừa + yếu.
 • Nhập domain đối thủ vào Ahrefs.
 • Vào phần Backlinks, sort theo cột Traffic.
 • Build link tương tự như đối thủ.

 

Anchor Text

 • Tìm từ khóa và URL đang lên TOP. Tool: Top Page Ahrefs.
 • Chèn anchor text liên quan về URL đích.
  • Anchor text là từ khóa chính xác: dùng trong bài viết.
  • Các loại anchor text còn lại: dùng trong các loại backlink còn lại.
 • Khi có biến động từ khóa, tối ưu lại mật độ anchor text. Hướng dẫn.

 

Nhật ký Link Building

Lưu lại các thông tin sau:

 • Đường dẫn backlink.
 • Domain.
 • Loại backlink (Bookmarking, bình luận, forum, PBN, Social, Guest Post…).
 • URL đích.
 • Anchor text.
 • Loại anchor text (URL, thương hiệu, từ khóa chính xác, từ khóa liên quan, chung chung…).
 • Do / No Follow.
 • Ngày đi link.
 • Người Build Link.
 • Ngày link được index (dùng ScrapBox để check…).
 • Ngày link về ( dùng Google Search Console / Ahrefs…).

File DEMO, bạn xem tại đây.

 

Phần tiếp theo: 

 

Tài liệu tham khảo

 • Find Your Competitor’s Recurring Backlink Sources with this Simple (yet little known) Hack của David McSweeney, Ahrefs. Xem tại đây.
 • How to create links from Day 1 to Page 1 của Matt Diggity. Xem tại đây.
 • 21 Steps Guide On How To Get Top 10 Rankings on Google của Link Management. Xem tại đây.
 • A Complete Guide to Anchor Text Optimization for 2018 của Matt Diggity. Xem tại đây.