Keyword

Tìm từ khóa

  • Viết một đoạn mô tả ngắn (tầm 2 – 3 dòng) về doanh nghiệp của bạn.
  • Dựa vào đoạn mô tả doanh nghiệp, liệt kê 5 – 10 từ khóa SEO (mỗi từ khóa dài 3 – 5 từ).
  • Đặt mình vào vị trí khách hàng, liệt kê thêm 5 – 10 từ khóa SEO (mỗi từ khóa dài 3 – 5 từ).
  • Dùng KeywordIO Tool, tìm nhóm từ khóa dịch vụ / sản phẩm chính.
  • Dùng Related Keywords của KeywordIO Tool, tìm từ khóa thông tin.