Kéo TrafficSEO

  • Vào Ahrefs, nhập Domain đối thủ (danh sách đối thủ, xem trong tab Competitor).

  • Vào mục Organic Keyword, lọc KD = 0, word count >3.
  • Giữ lại hai cột : Keyword + URL.
  • Loại trừ trùng lặp bằng Duplicate ở cột Keyword.
  • Sort lại theo URL.
  • Nhóm các từ khóa lên cùng một URL vào cùng 1 bài viết chung tiêu đề.