common English sentence structures, angry, annoyed, anger …

Aug 5, 2018 — Cấu trúc mỗi ngày – common English sentence structures, angry, annoyed, anger, … Annoyed with sb about sth – khó chịu với ai về cái gì

Source: common English sentence structures, angry, annoyed, anger …

“I'm cross…”, “I'm annoyed.”, “I'm angry!”, “I'm MAD!!!”

Jul 27, 2020 — Hãy áp dụng các cấu trúc trên vào một số ví dụ cho tính từ angry: I was very angry at her for forgetting my birthday. (Tôi đã rất tức giận cô ấy …

Source: “I'm cross…”, “I'm annoyed.”, “I'm angry!”, “I'm MAD!!!”

Một số cấu trúc Tiếng Anh thường gặp trong cấp phổ thông

Một số cấu trúc Tiếng Anh thường gặp trong cấp phổ thông … s.th/ doing s.th – Be disappointed with s.th/s.b – Be annoyed with s.b/ s.th – Be/ Get worried …

Source: Một số cấu trúc Tiếng Anh thường gặp trong cấp phổ thông

ANNOYED | meaning in the Cambridge English Dictionary

My parents were rather annoyed (that) I hadn’t told them about the accident. She was annoyed to discover that her husband had taken her car keys. Synonyms.

Source: ANNOYED | meaning in the Cambridge English Dictionary

1 SỐ CẤU TRÚC CÂU KHÁC VÀ IDIOMS

Dec 29, 2012 — surprised at/by +V- ing b (ngạc nhiên) worried about + V .ing (lo lắng…) bored with + V. ing annoyed about + V. ing (bực vì….) fed up with + …

Source: 1 SỐ CẤU TRÚC CÂU KHÁC VÀ IDIOMS

Cách dùng annoyed (with/at/about) – Trắc Nghiệm Tiếng Anh

Jul 6, 2021 — I think she’s annoyed with/at me. Tôi nghĩ cô ấy đang bực mình với tôi. – Passengers are annoyed at/about the recent increase in rail fares.

Source: Cách dùng annoyed (with/at/about) – Trắc Nghiệm Tiếng Anh

Giới từ của annoyed là gì? – Nguyễn Minh Minh – HOC247

Dec 12, 2019 — Annoyed có thể đi kèm với with,at, about nhưng nghĩa thì không khác nhau lắm nha bạn. annoyed with sb/st: khó chịu với ai đó/cái gì đó.

Source: Giới từ của annoyed là gì? – Nguyễn Minh Minh – HOC247

Tự học tiếng anh giao tiếp online – mỗi ngày một cấu trúc – angry …

Tự học tiếng anh giao tiếp online – mỗi ngày một cấu trúc – angry, annoyed, anger, furious (6). 1,097 views1K views. Aug 2, 2018.

Source: Tự học tiếng anh giao tiếp online – mỗi ngày một cấu trúc – angry …

Annoy – Chia Động Từ – Thi Thử Tiếng Anh

Chia đông từ “annoy” – Chia động từ tiếng Anh. Dưới đây là cách chia của động từ annoy. … 10 April, 2020. Photo of 69 Cấu Trúc Câu Tiếng Anh Thông Dụng …

Source: Annoy – Chia Động Từ – Thi Thử Tiếng Anh

Author

Comments are closed.