Báo cáo từ khóa

Báo cáo từ khóa 1

 • Chọn Export Data (CSV).

Báo cáo từ khóa 2

  • Phần Type of export, chọn Date Export.
  • Tích ô Mac UTF-16 encoding with tab separators.

Báo cáo từ khóa 3

  • Dowload file Excel về.
 • Mở file Excel.
  • Xóa cột Last ranking URL.

Báo cáo từ khóa 4

Báo cáo từ khóa 5

  • Copy từ Keyword xuống ngang hàng với cột ngày.
 • Báo cáo từ khóa 6
  • Sort cột Keyword theo A – Z
 • Báo cáo từ khóa 7
  • Copy bảng vị trí từ khóa (kể cả Keyword + vị trí từ khóa mỗi ngày)

Báo cáo từ khóa 8

 • Vào file Quản lý dự án, tab
  • Click vào ô Keyword.
  • Click chuột phải, chọn Dán đặc biệt, chọn tiếp Chỉ dán giá trị.

Báo cáo từ khóa 9